Menu

האחריות הפלילית של מנהלים

האחריות הפלילית של מנהלים ונושאי משרה בעת תאונת עבודה

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/תוכנית לניהול מערך הבטיחות

כיום, כל נושא הבטיחות גבר ולא כמו שהיה פעם.

יש יותר איזכורים בנושא(תאונות עבודה ומחלות מקצוע) כפי שאנו קוראים ושומעים בכלי התקשורת השונים והמודעות לכך רק גוברת בשנים האחרונות.

מנהלים, בכל מקום עבודה, כתוצאה מאי-ידיעת החוקים והתקנות בבטיחות ובריאות בעבודה, עלולים להיות מואשמים בעברה פלילית.

החוק מפרט שורה ארוכה של חוקים המתייחסים להיבטים הפליליים של אחריות מנהלים.

להלן ציטוט מפסק דין בית המשפט: "מנהל בכל רמה חייב לעשות כל שביכולתו, באמצעים הסבירים העומדים לרשותו, על-מנת למנוע פגיעה בעובד ו/או בבריאותו".

אחריות מנהלים מייצרת שכבה נוספת של אחריות. מדובר באחריות פלילית עקיפה של מנהל בגין עבירות שבוצעו על ידי עובדיו, או שהתרחשו במקום עבודתו של המנהל ונמצאות תחת אחריותו.

הטלת האחריות הפלילית למנהלים מתבססת כי המנהל הוא בעל היכולת הטובה ביותר לשלוט בפעולותיו של העובדים ובעל היכולת לפקח על הפעילות השוטפת. המנהל הוא זה שיכול ליתן הוראות, ליצור סביבת עבודה בטוחה יותר, לקבוע נהלים וסטנדרטים מסוימים.

הגדרת נושאי המשרה כוללת את כל בעלי התפקידים האחראים על עיצוב הארגון, על הפעילות בארגון, הן כלפי חוץ והן כלפי פנים, וכל בעל סמכות הכפוף במישרין למנכ"ל וממלא תפקיד בחברה. החוק מפרט מספר נושאי משרות כמו דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנכ"ל, סגן מנהל ועוד. בפקודת הבטיחות, ישנה הגדרה הרבה יותר רחבה לנושאי משרה היא כוללת גם תפקידים יותר זוטרים כגון: כל מנהל ופקיד אחראי.

בכל מצב שבו מתרחשת תאונת עבודה במקום העבודה חשופים נושאי המשרה לתביעה פלילית מעצם היותם אחראיים על הפעילות הספציפית ועל העובדים. אחריות זו בחוק נקראת "אחריות שלוחית", התביעה הפלילית נגד נושא המשרה לא באה עקב כך שהוא אישית עבר על החוק, אלא עקב כך שהוא "שלח" (היה אחראי), עובד לבצע עבודה בניגוד לדרישות החוק, ומכאן גם ההגדרה "אחריות שלוחית".

בתביעה פלילית רגילה (גניבה, רצח, מרמה וכדומה), אנו מכירים את המושג "הנתבע זכאי, עד שתוכח אשמתו בבית משפט". בתביעה כזו, הפרקליטות, צריכה להוכיח שני דברים: שהנאשם תכנן את העבירה וכן שהוא ביצע אותה. ברגע ששני נושאים אלה מוכחים בבית משפט הנתבע יוצא אשם בדין פלילי.

בתחום חוקי הבטיחות, בהם יש לנושאי משרה "אחריות שלוחית", ניתן לומר שהתהליך הפוך לגמרי. הנתבע "אשם", והוא צריך להוכיח בבית משפט את חפותו (תהליך הרבה יותר קשה ומורכב מתהליך האשמה בדין פלילי רגיל), הנאשם צריך להוכיח שני דברים: ראשית, שהוא נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את העבירה, שנית, שהעבירה בוצעה שלא בידיעתו וללא העלמת עין שלו.

הסיבה בגללה מוטלת אחריות שלוחית על נושאי המשרות נועדה למספר מטרות:

  1. להעלות את רמת הזהירות של מנהלים ונושאי משרה במטרה לצמצם את מספר תאונות העבודה ומחלות המקצוע.
  1. להבטיח כי הארגון ימלא את חוקי הבטיחות, ומנהלים לא יוכלו ל"התחבא" תחת כסות הארגון כאשר מבוצעות עברות על החוק, אלא יהיו אחראיים בפני החוק על מחדליהם.

כיצד יכולים מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית בתחום הבטיחות בעבודה?

הדרך הטובה והנכונה של מנהלים ונושאי משרה להתמודד עם האחריות הפלילית של החלה עליהם בתחום הבטיחות בעבודה, הינה לבנות תוכנית אכיפה/תוכנית לניהול מערך הבטיחות

הצלחת בנייה ויישום תוכנית "לניהול הבטיחות" יעילה ואיכותית, תלויה בארבעה מרכיבים מרכזיים:

  1. מחויבות ושותפות ההנהלה לנושא הבטיחות והגיהות בעבודה.
  2. בניית תוכניות ונהלים מותאמים לארגון/למערכת בנושא בטיחות וגיהות בעבודה.
  3. הכשרה, הסברה והטמעה בקרב המנהלים והעובדים בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה.
  4. הקמת מערכת פיקוח, בקרה, דיווח ותיקון ליקויים.
  5.  

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu