Menu

הדרכות הבטיחות – דרישות החוק

הדרכות בטיחות – כדי לשוב הביתה בשלום!

הדרכות בטיחות – בטיחות וגיהות בעבודה הן הבסיס לבטיחות העובד, לתקינות העבודה, לצמצום ולמניעה של תאונות עבודה או נזקים כלכליים ולשיפור התדמית של כל ארגון או מפעל בעיני הלקוחות ובעיני עובדי החברה.
מחקרים שנעשו בתחום מעידים כי הסיבה העיקרית להתרחשות של תאונות עבודה הן חוסר ידע של העובדים באשר לסיכונים הקיימים בעבודתם וחוסר הקפדה על כללי הזהירות ועבודה נכונה.

קורס בטיחות בעבודה הוא אחד הכלים החשובים ביותר בבניית מערך הבטיחות בכל חברה או ארגון. קורס בטיחות והדרכות בטיחות מכשירות את העובדים לשמור על כללי הזהירות ולבצע את העבודה במינימום סיכונים.

מה אומר החוק על הדרכות בטיחות?

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, הכירו בחשיבות של הדרכות בטיחות וחוקקו חוקים ותקנות באשר להדרכת העובדים בנושא. הניסיון מלמד כי הדרכת בטיחות היא אחת מאמצעי המניעה היעילים ביותר למניעת תאונות עבודה ונזקים כלכליים ולשמירה על בריאות העובדים.

וזה לשון החוק: "מחזיק במקום העבודה ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום שבו מועסק העובד והוראות עדכניות לשימוש ולהפעלה בטוחה של הציוד וחומרי העבודה במקום".

החוק מחייב כל מעסיק להעביר הדרכות בטיחות לעובדיו! בסעיף שלוש בתקנות של הדרכות עובדים מדגיש המחוקק כי "מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכות עבודה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא כי כל עובדיו בקיאים מודעים לסיכונים בעבודה, מבינים היטב את אמצעי הזהירות ופועלים לפיהם. הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים לפחות אחת לשנה".

הדרכות בטיחות יינתנו לעובדים במפעל באמצעות מדריך שאושר לתפקיד על ידי מפקח עבודה ראשי במשרד הכלכלה והתעשייה.

הדרכות בטיחות – קורסי הבטיחות שלנו

חברת M הבטיחות שרות והדרכה ומנהלה מר אביהו מיכאלוביץ הינם מומחים מובילים בתחום ההדרכה, אודות לשמונה עשרה שנות ניסיון בעולם הבטיחות בעבודה. 

אביהו משמש, בין השאר כ: כממונה ויועץ בטיחות במפעלים, מוסדות ותעשייה, כמדריך לעבודה בגובה, כמדריך מלגזנים, כמדריך בטיחות בעבודה, כמדריך כיבוי אש בכיר, כמדריך בטיחות למנהלים ועובדי אחזקה, כמכין תכנית לניהול הבטיחות, כמבצע סקרי סיכונים ומפגעים בבטיחות ובריאות, כבודק שנתי לציוד כיבוי אש מיטלטל, כאחראי רעלים, כחובש, כמדריך מגישי עזרה ראשונה (החל מ 4 שעות ועד 44 שעות), כממונה בטיחות במוסדות חינוך, כמדריך עגורנאי שער/גשר(עד 1,000 ק"ג), כממונה בטיחות לעבודות בנייה ענפית ובנייה הנדסית, כממונה בטיחות גז טבעי, כרכז נגישות, ועוד.

שרותי הבטיחות, הבריאות וההדרכות הניתנות על–ידי אביהו מיכאלוביץ מאושרים על–ידי משרד הכלכלה והתעשייה.  

הדרכות הבטיחות, מעניינות ומרתקות, והן מועברות בליווי תמונות, סרטונים ודוגמות רבות ומגוונות, האקטואליות לחיים, לעבודה ולבית.

הנושאים המועברים בהדרכות הינם: הדרכת לעבודה בגובה, הדרכת ריענון מלגזנים, הדרכת בטיחות שנתית, הדרכת כיבוי אש, הדרכת מגישי עזרה ראשונה(החל מ 4 שעות ועד 44 שעות), הדרכת עגורנאי שער/גשר(עד 1,000 ק"ג), הדרכת אחריות מנהלים ועובדי אחזקה בדגש על אחריות שילוחית יחסי עובד-מעביד ו"הבטיחות כעניין עסקי", קורס נאמני בטיחות בעבודה, ועוד.

צרו קשר עם M הבטיחות שרות והדרכה כי הבטיחות והבריאות זו המקצועיות שלנו!

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu