Menu

היקף משרה לממונה בטיחות

קביעת היקף משרה לממונה בטיחות בעבודה

בחודש מרץ 2012, חודש נוהל "קריטריונים לקביעת היקף זמן עבודתו של ממונה על הבטיחות", כאשר השינוי המהותי הינו הכפלת היקף משרה מינימאלי מ- 16 שעות חודשיות ל- 32 שעות חודשיות.

היקף עבודתו של קריטריונים-לקביעת-היקף-זמן-עבודתו-של-ממונה-על-הבטיחות-בהתאם-להערכת-הסיכון-לעובדים-במפעל;הממונה על הבטיחות על פי נוהל זה, תלויה ברמות הסיכון אליהם נחשפים העובדים. על כל חשיפה לסיכון מתקבל ניקוד, כאשר צבירת כלל הניקוד של כלל הסיכונים, מהווה סה"כ ניקוד של אותה חברה.

נספח 3, המופיע כאן הינו המקרא לנקודות שנצברו על סיכונים של המפעל הספציפי:

נספח 3 – טבלה לחישוב מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות של ממונה על הבטיחות על פי נקודות הסיכון

סה"כ נקודות סיכון בנספח 1 ונספח 3                                                                 

מספר מינימאלי של שעות עבודה חודשיות ושל ימי עבודה בחודש של ממונה על הבטיחות

עד 15

32 שעות (4 ימים)

16-30

48 שעות (6 ימים)

31-45

64 שעות (8 ימים)

46-60

96 שעות (12 ימים)

60 ומעלה

180 שעות (22 ימים)

מנספח 3, ניתן לראות שצבירה של ניקוד מ- 0 עד 15, הינה 32 שעות עבודה חודשיות.
נשאלת השאלה, מה קורה עם חברות שנקבע בעבר עבורם היקף משרה של 16 שעות חודשיות?

תשובה: נראה שקיימת כוונה להעביר את כלל החברות, אשר בהן היקף המשרה של ממונה הבטיחות הינו 16 שעות בחודש ל- 32 שעות חודש, יחד עם זאת תהליך זה יכול לקחת זמן רב, אך ניתן לומר בוודאות ששינוי היקף המשרה ל- 32 שעות יעשה בכל מקרה בהם תידרש התערבות של אגף הפיקוח על העבודה, במשרד הכלכלה והתעשייה, ואלה יכולים להיות המקרים:

1. מינוי ממונה בטיחות חדש, החלפת ממונה בטיחות.
2. תאונת עבודה המצריכה חקירה של משרד הכלכלה והתעשייה
3. תלונה לאגף הפיקוח (יכול להיות עובד למשל) על אי מילוי דרישות חוק/תקנה.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu