Menu

הכנת תיק מפעל

מהי הדרישה לתיק מפעל? ומה ההבדל בין תיק שטח לתיק מפעל?

הדרישה להכנת תיק מפעל מופיעה בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 . בסעיף 4.(א), קובעת התקנה, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן – תיק מפעל)".

חברת M הבטיחות שרות והדרכה, בונה את תיקי מפעל בהתאם לדרישות הרשויות ואחראית לאישור תיק המפעל ברשויות. תיק המפעל יאושר על ידי הרשות המקומית, שירותי הכבאות וההצלה והמשרד להגנה על הסביבה.

מה ההבדל בין תיק שטח לתיק מפעל?

תיק שטח הוא המשכו של תיק המפעל. הוא אמור להיות עם פירוט של תנאי השטח השונים בשביל כוחות הכיבוי וההצלה שיגיעו, והוא אמור לספק להם את כל המידע שהם צריכים. עם תיק כזה ניתן יהיה להגיע לעובדים שלכודים בכל מיני חלקים במפעל, וניתן יהיה להגיע למקומות בעייתיים. הוא מורכב מכמה חלקים:

 • מפות של המבנה וסביבתו
 • דרכי מילוט במקום כמו גם מקומות כינוס
 • דרכי גישה למקום, כניסות ויציאות.
 • מידע על מטפים, ספרינקלרים וכל אמצעי חירום אחר במפעל
 • פירוט של סיכונים שקיימים במבנה ובסביבתו
 • דף שמות וטלפונים של בעלי התפקידים במקום
 • פירוט מערכות המים והחשמל במקום.

ממונה בטיחות הוא זה שיכול לבנות תיק מפעל כמו גם תיק שטח. הוא זה שעבר את כל ההכשרות המתאימות ועוסק בתחום מזה כמה שנים, והוא יודע את כל המרכיבים של התיקים הללו כמו גם את כל דרישות החוק בנוגע לתיקים הללו. בשביל רישוי העסק חייבים את התיקים הללו וממונה בטיחות הוא האיש הנכון לפנות אליו.

מהן מטרות תיק המפעל?

יצירת תיק מפעל נעשית במתכונת שפיקוד העורף והמשרד לאיכות הסביבה קובעים, מתכונת שעוברת שינויים אחת לכמה זמן. 

המטרות לתיק המפעל הן:

מזעור סיכונים – ככל שתיק המפעל יהיה מפורט יותר על הסיכונים הקיימים במקום וככל שההתייחסות לאותם סיכונים תהיה רציפה בשגרה, כך הסיכוי לתקלות ואסונות יהיה קטן יותר.

טיפול יעיל באירועים – תיק מפעל אמור לייצר מצב בו כשכבר קורה איזה שהוא אירוע הוא מטופל בצורה נכונה ויעילה.

שיקום המקום במהירות – תיק מפעל מפורט ומקצועי מסייע לשיקום מהיר של המקום לאחר שכבר נגמר האירוע והוא טופל בצורה מיטבית.

למי מיועד תיק מפעל?

הכנת התיק הינה נגזרת של דרישות רישוי עסקים סעיף 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשס"ו 2006. קבלת רישיון עסק ("תנאי מקדים"), מותנה בהגשת תיק מפעל. "החובה להכנת תיק המפעל היא של בעל המפעל כמוגדר גם בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשי"ג "1993".

מי מוגדר כמפעל מסוכן?

מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו. להלן מס' דוגמאות לכך:

שם החומר

כמות לדיווח (ק"ג)

כלור

5

אמוניה אל-מימית

10

בנזין

200,000

גפ"מ

8,000

תקריות העלולות להתרחש. תוכן תיק המפעל: תוכנית המפעל ותיאורו.

 1. אמצעי מיגון בפני תקלות בייצור.
 2. אמצעי בטיחות בתחום המפעל.
 3. היערכות לטיפול בתקלות.
 4. נוהל החירום.

מוסיפים לתיק המפעל:

  1. רשימה שמית של אנשי צוות החירום המפעלי ודרכי התקשורת במפעל ומחוצה לו.
  2. האמצעים העומדים לרשות צוות החירום המפעלי לטיפול באירוע, כולל: ציוד מיגון אישי, ציוד ניטור וגילוי, כיבוי, נטרול, קשר וצמ"ה(ציוד מכני–הנדסי).

  חשוב: חלה חובת לבצע תרגול נוהל החירום אחת לשנה, וקיימת טבלה המאפשרת לגורמי החירום לפקח על כך. תבנית לתיק מפעל כפי שמופיע בתוספת ראשונה לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג – 1993.

  צרו קשר עם חברת M הבטיחות שרות והדרכה ונשמח להעניק את השרות בבניית תיק שטח מקצועי ומהודר.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu