Menu

קורס נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות נועד כדי להכשיר עובדים מיומנים מתוך הצוות, לשמש כנאמני בטיחות. תפקיד הנאמנים הוא לפקוח עין, לאתר את המפגעים, לדווח על בעיות ולהציע פתרונות מתאימים.

הקורס מעניק ידע כללי נרחב בנושאי הבטיחות השונים ובנוסף כלים שונים לקידום תרבות הבטיחות המפעלית שלו.

על פי הודעה שהוציאה מפקחת עבודה ראשית של משרד הכלכלה והתעשייה מתאריך ה–17.08.2017, נקבע כי כל חברי ועדת בטיחות יוכשרו כנאמני בטיחות.

לפי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה–חלה חובה על מעסיק להכשיר את נאמני הבטיחות ואת חברי ועדת הבטיחות לביצוע תפקידיהם כמשמעותו בפרק השני לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד- 1954, לביצוע תפקידיהם לפי סעיף 14 לחוק.

נציגי העובדים בוועדת הבטיחות מוגדרים כנאמני בטיחות במפעל ונקבע כי הכשרתם תיעשה בהתאם לנוהל הכשרת נאמני בטיחות.

בוועדת בטיחות במפעל חברים נציגי עובדים ונציגי מעסיק, נקבע כי גם חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים יעברו ההכשרה הייעודית שנקבעה לנאמני בטיחות כפי שפורט בנוהל.
לפיכך, חלה חובה על המעסיק להכשיר גם את חברי ועדת הבטיחות שאינם נציגי העובדים לשמש כנאמני בטיחות.

קורס נאמני בטיחות הוא קורס המפוקח על ידי הכלכלה והתעשייה ונועד כדי להכשיר נאמני בטיחות למלא את תפקידים, להדריך את העובדים בכל הקשור לנושא הבטיחות, למנוע ולהפחית סיכונים במקום העבודה.

מטרת קורס נאמני הבטיחות

 • הקניית ידע בסיסי בנושא בטיחות, כך שהמשתתף יוכל להצביע על מפגעים וסיכונים
  והדרכים להקטנתם / נטרולם.
 • להכשיר את המשתתף להפיץ ידע בסיסי בנושאי בטיחות וגיהות בין עובדי הארגון.

סמכויות וחובות נאמן הבטיחות

חובותיו וסמכויותיו של נאמן הבטיחות מוגדרות בסעיף 22 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד (1954):

 1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות ולפעול למען שיפורם.
 2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגהות.
 3. להודיע בכתב למעביד או לבא כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגהות; העתק מכתב ההודעה יימסר ביד או בדואר רשום למפקח עבודה אזורי.
 4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה.
 5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

קהל יעד

 • מנהלים / בעלי תפקידים
 • עובדי המפעל
 • חברי ועדת הבטיחות

נושאי הלימוד

 • יסודות תורת הבטיחות, חוקים ותקנות בבטיחות.
 • ועדת בטיחות ופעולותיה.
 • ארגונומיה
 • ציוד מגן אישי
 • אמצעים למניעת נפילה מגובה
 • עקרונות הגנת מכונות.
 • חומרים מסוכנים
 • בטיחות אש, סוגי דליקות ומניעתן.
 • סיכוני חשמל ומניעתם.
 • גהות תעסוקתית ותנאי סביבה.
 • דרכי גישה, מניעת נפילות והחלקות.
 • סקר סיכונים ומפגעים.
 • מצבי חרום.

משך הקורס

24 שעות לימוד

קורס זה אינו מוכר כיום כשירות

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu