Menu

תכנית לניהול הבטיחות

תכנית לניהול הבטיחות – תקנות ארגון הפיקוח על העבודה – התשע"ג- 2013

ב- 17.10.2012, אישרה וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) שיזם מנהל הבטיחות.

מטרתה העיקרית של התקנה הינה לקבוע שיטה פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה. בסיס התקנה הינה דרישה לבניית שנתית של תכנית לניהול הבטיחות שבה פירוט הפעולות לביצוע, לרבות ציון האחראים לביצוע של כל פעולה, המשאבים והמועד להשלמת ביצועה.

תכנית לניהול הבטיחות תכלול את הסעיפים הבאים:

  1. תיאור מקום העבודה.
  2. מדיניות הבטיחות.
  3. מבנה מערך הבטיחות והבריאות התעסוקתית
  4. ניהול סיכונים.
  5. הדרכות בטיחות ובריאות תעסוקתית.
  6. בדיקות תקופתיות לציוד ולחומרים.
  7. בדיקות רפואיות תעסוקתיות.
  8. קביעת וחידוש הרשאות.
  9. פעולות ומשימות נוספות.
  10. רשימת הוראות ונהלים.

לב ליבה של התוכנית לניהול הבטיחות הינו הליך של ניהול סקר סיכונים, כאשר תהליך זה מכמת תהליכי עבודה לרמת הסיכון על פי הסתברות וחומרת התרחיש האפשרי.
תהליך ניהול הסיכונים מבליט מאד את הסיכונים החמורים לעומת הסיכונים הקבילים.
תכנית לניהול הבטיחות, בכלל זה תהליך ניהול הסיכונים, יבוצע על ידי מי שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה ראשי.
חברת M הבטיחות שרות והדרכה, בונה תכנית ניהול הבטיחות על פי התקנה החדשה.

פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

Menu